„Труд и здраве” ООД и "ОКС - Труд и здраве" ООД Сливен предлагат комплексно обслужване в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативната уредба към него. За целта към дружествата са структурирани Служба по трудова медицина – Удостоверение № 017-2/29.10.2010 на Министерството на здравеопазването и акредитиран от ИА на БСА Орган за контрол от вид „С”, със сертификат № 29 ОКС, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 (валиден до 31.07.2017 г.) за  контрол на параметрите на работната среда и параметри по електробезопасност при работа.


 

    Труд и здраве” ООД Сливен предлага на вниманието на работодателите следните услуги:


      Орган за контрол  от вид "С"

¨ Контрол на физични фактори на работна и битова среда

 • микроклимат  - температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха; 
 • шум - ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневна и средноседмична персонална експозиция на шум;
 • осветеност - изкуствено осветление; 

      Контрол на химични фактори в работна и битова среда

 • химични агенти - концентрация на химични агенти;
 • прах - концентрация на инхалабилна и респира-билна фракция;

  Контрол на климатични и вентилационни инсталации 

 • скорост на движение на въздуха;
 • дебит;
 • температура на въздушния поток;
 • относителна влажност;                   

¨ Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

 • съпротивление на изолация;
 • съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
 • ефективност на прекъсвачи за защитно изключване (Fi) - допирно напрежение, електрическо съпротивление на заземителя, ток на задействане и време на изключване на прекъсвача;

     Контролни измервания извън обхвата на акредитация

 • електрическо съпротивление;
 • безопасно свръхниско напрежение;
 • електромагнитни излъчвания - интензитет на електрическото поле и  индукция (плътност на потока) на магнитното поле в обхвата от 30 Hz до 300 kHz; 
 • свободен  кристален SiO2
 •  

  Служба по трудова медицина

¨ Целогодишно обслужване на фирмите, съгласно действуващите нормативни документи в Р България;

¨ Участие в изготвянето на оценка на производствения риск за здравето и безопасността на работниците и служителите, в т. ч. изготвяне на досиета на работните места.

¨ Организиране извършването на задължителните периодични медицински прегледи на работниците и служителите;

¨ Изготвяне и водене на досиета за здравното състояние на работниците и служителите;

¨ Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследване показателите на временната и трайната нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм;

¨ Насочване на лицата с установени заболявания или здравни отклонения към личния лекар за диагностично уточнение и лечение в здравно заведение;

¨ Изготвяне и предоставяне на работодателя заключения на Службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, във формат съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба № 3/2008.;

¨ Заключения за здравословното състояние на работници и служители, при прекратяване на трудовите отношения;

¨ Участие в комисиите по трудоустрояване;

¨ Приемен ден на Службата по трудова медицина;

¨ Разработка на рационални режими на труд и почивка на работещите, съобразно тежестта на труда и спецификата на производствената дейност;

¨ Съставяне на проекто-списъци на работещите във вредни условия на труд, относно правото на безплатна предпазна храна, на допълнителен платен годишен отпуск, на специално работно облекло, лични предпазни средства и др.


Други услуги

¨ Обучение  по безопасност и здраве при работа на лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси,  длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 год

¨ Участие при разработването на вътрешни правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на безопасни условия на труд за специфични производства и дейности, както и за отделни машини и съоръжения и работни места. 

¨ Участие при избор на ново технологично оборудване или въвеждане на нови процеси, суровини и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

¨ Даване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита, специално работно облекло, знаци и табели по безопасност на труда;;

¨ Осигуряване на методически материали, свързани с безопасността и здравето при работа;

¨ Издаване на протоколи и сертификати за контрол на параметрите на работна и битова среда (микроклимат, прах, токсични вещества, шум, осветеност, електромагнитни излъчвания), вентилационни и климатични инсталации, контрол на електроуредби и съоръжения и др., при въвеждане в експлоатация на нови, реконструирани и модернизирани обекти, сгради  и съоръжения;

 


Полезни връзки