Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  НАРЕДБА № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
352.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 12 oт 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
101.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
1.3 MB. от 29 февруари 2008
 
 НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
1.3 MB. от 16 ноември 2011
 
 НАРЕДБА № 16 от 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести
60.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО
1.0 MB. от 4 март 2010
 
 НАРЕДБА № 1от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
97.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНТЕРНЕТ ЗАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
71.5 KB. от 5 март 2007
 
 НАРЕДБА № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
404.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 23 за съобщаването, регистрирането и отчитането на професионалните заболявания
56.0 KB. от 17 февруари 2006
 
1 2 [3] 4 5 6 7 
« 67 файла в 7 страници »