Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  НАРЕДБА № 24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
38.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства
47.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 3 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
158.0 KB. от 29 февруари 2008
 
 НАРЕДБА № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи
153.5 KB. от 16 ноември 2011
 
 НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
94.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
340.0 KB. от 29 февруари 2008
 
 НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
913.5 KB. от 29 февруари 2008
 
 НАРЕДБА № 3/2007 за здравните изисквания към детските градини
61.0 KB. от 18 май 2007
 
 НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
1.8 MB. от 16 ноември 2011
 
 НАРЕДБА № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
417.5 KB. от 17 февруари 2006
 
1 2 3 [4] 5 6 7 
« 67 файла в 7 страници »