Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  НАРЕДБА № 9 от 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
107.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 9 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
66.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 9/2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
1.2 MB. от 18 май 2007
 
 НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР
6.4 MB. от 16 ноември 2011
 
 НАРЕДБА № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
556.5 KB. от 16 ноември 2011
 
 НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
158.0 KB. от 4 март 2010
 
 Наредба за безплатно работно и униформено облекло
54.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
66.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
55.5 KB. от 14 февруари 2006
 
 Наредба за трудоустрояване
56.5 KB. от 17 февруари 2006
 
1 2 3 4 5 [6] 7 
« 67 файла в 7 страници »